STATUT DRUŠTVA “ŠD Obala Riders”

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je: Športno društvo Obala Riders, v italijanskem jeziku je ime društva Associazione sportiva Obala Riders.

Športno društvo (v nadaljnjem besedilu) Obala Riders je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z rolkanjem, rolanjem in BMX kolesarjenjem. Deluje na  športno–vzgojnem, kulturnem, športno-rekreativnem in športno-tekmovalnem področju ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

2.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Kopru

3.člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak in štampiljka društva je zvezda, na kateri je rolka, na rolki pa je ptič z razširjenimi krili. Nad ptičem je napis “Športno društvo Obala Riders”, pod zvezdo leži še besedilo v italijanskem jeziku “Obala riders Associazione sportiva”. 

4.člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa, rekreacije in kulture in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

5.člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča društvo:

–s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

–preko društvenega glasila, 

–preko oglasne deske

–preko sredstev javnega obveščanja

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. 

II . NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

6. člen

Osnovni namen društva je razvijanje vseh vrst športno – vzgojnih, rekreativnih, tekmovalnih in kulturnih  programov navedenih v 1. členu statuta in tako prispevati k razvoju področja  v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:

–sodeluje z organizacijami in institucijami, ki strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s športom, predvsem z adrenalinskimi športi

–si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,

–se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanja društva,

–seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,

–spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva  

7.člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

–izvaja izobraževalne in vzgojne programe s svojega področja

–oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa, predvsem rolkanja, rolanja in bmx kolesarjenja

–obravnava vprašanja in naloge, ki so pomembne za športno društvo

-organizira tekmovanja športou navedenih v 1. členu statuta

–organizira športne ter kulturne prireditve (koncerte) 

–sodeluje s sorodnimi društvi doma in v tujini

–podeljuje priznanja in nagrade za dosežke na omenjenih športnih področjih

III. ČLANSTVO

8. člen

Član društva lahko postane vsak, ki sprejema statut društva,ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Člani društva so lahko tudi osebe mlajše od 15 let. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino. 

Pristopno izjavo osebe mlajše od 15 let, podpišeta član društva v soglasju z zakonitim zastopnikom.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. 

9.Člen

Pravice članov so:

–da volijo in so izvoljeni v organe društva,

–da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,

–da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,

–da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,

–da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so:

–da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,

–da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,

–da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi  občni zbor društva, 

–da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

–da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva, 

–da varujejo ogled društva.

Mladoletni člani društva ne morejo voliti in biti voljeni v organe društva.

10.člen

Članstvo v društvu preneha :

–s prostovoljnim izstopom,

–s črtanjem, 

–z izključitvijo,

–s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. 

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

IV. ORGANI ŠPORTNEGA DRUŠTVA

11. člen

–občni zbor,

–upravni odbor,

–nadzorni odbor,

–disciplinska komisija

12.člen

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 

Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nazornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni  odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od sprejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora  predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.  Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

13.člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.  

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 5 članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

14.člen

Naloge občnega zbora:

–sklepa o dnevnem redu,

–sprejema, spreminja statut in druge akte društva,

–sprejema program dela društva,

–sprejema finančni načrt in zaključni račun,

–voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane UO, NO in disciplinske komisije,

–odloča v višini članarine,

–odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije,

–odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

–dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

–odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,

–odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

–sklepa o prenehanju društva.

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo  predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 

15.člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovna tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje 9. članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik ter šest izvoljenih članov.

Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno. 

Mandatna doba članov upravnega odbora  je 4 leta.

16.člen

Naloge upravnega odbora so:

–sklicuje občni zbor,

–skrbi za izvrševanje programa dela društva,

–pripravlja predloge aktov društva,

–pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,

–skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

–upravlja s premoženjem društva,

–ustanavlja in ukinja komisije društva,

–uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

17 .člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema  z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za  izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge,  število članov in predsednik komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.  Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

18.člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. Selekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

19.Člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega  odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti ob enem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

20.člen

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestavlja se  po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

21.člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

–kršitve določb statuta,

–nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, 

–ne izvrševanje sklepov organov društva,

–dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

22.člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

–opomin,

–javni opomin,

–izključitev.

Zoper sklep, ki da izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

23. člen 

Predsednik društva

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

24.člen

Tajnik društva

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. 

V. FINANČNO  IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

25.člen

Viri dohodkov:

–članarina,

–darila, volila,

–dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,

–prispevki sponzorjev,

–javna sredstva,

–drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

26.člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

27.člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo bo pravilnik o finančno materialnem poslovanju sprejelo v roku 3 mesecev po registraciji društva.

28.člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

29.Člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično  premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

30. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

31. člen

Društvo preneha v skladu z zakonom z določilom 37. člena Zakona o društvih.

Če društvo preneha obstajati in delovati po volji članov društva, se s sklepom opredeli: 

– način poravnave vseh zaostalih obveznosti društva;
– naziv in naslov po dejavnosti sorodnega društva, na katerega se prenese preostalo premoženje društva;
– da se morebitna proračunska sredstva vrnejo v proračun. 

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne  1.7.2006  in ga dopolnil dne 1.3.2015 in velja takoj.

                                                                                    PREDSEDNIK: Aljaž Jerman